• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

احکامی از سوی مدیر کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور

طی احکامی از سوی مدیر کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور روسای انجمن های ورزشی پزشکی ورزشی کل کشور و انجمن  بانوان شنای مرکز تهران جنوب منصوب گردید سرکار خانم راضیه  یوسفیان دانشجوی دکتری تربیت بدنی در گرایش بیومکانیک ورزشی به عنوان  ریس انجمن پزشکی ورزشی دانشگاه های پیام نور منصوب گردیدند همچنین طی حکم دیگری وبنا به پیشنهاد ریاست انجمن شنای بانوان دانشگاه سرکار خانم نرگس فعال به سمت ریاست انجمن شنای مرکز تهران جنوب منصوب گردیدند سرکار خانم فعال دارای مدرک کارشناسی شنا از دانشگاه تهران وکارشناسی ارشد رفتار از دانشگاه شهید بهشتی می باشد اداره کل تربیت بدنی برای این دو همکار ارجمند آرزوی موفقیت دارد