• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

اعضا و دبیر شورای تخصصی گروه آموزشی مدیریت ورزشی

طی حکمی از سوی دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی اعضای شورای تخصصی گروه آموزشی مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور کشور ودبیر شوررای تخصصی مدیریت ورزشی کشور منصوب گردیدند

 

photo_2016-06-23_00-23-16