• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

انتصاب ریس کمیته فیتنس فدراسیون همگانی

انتصاب ریس کمیته فیتنس فدراسیون همگانی به عنوان مشاور ریس فدراسیون کارگری

 

photo_2016-06-28_12-47-59