• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

انجمن فیتنس وتناسب اندام دانشگاه پیام نور ارایه می کنند

انجمن فیتنس وتناسب اندام دانشگاه پیام نور ارایه می کنند به زودی انجمن فیتنس وتنس اندام دوعدد از کتاب مرجع آناتومی کاربردی در بدنسازی وفیتنس  وطراحی تمرین را به چاپ خواهد رساند ترجمه این کتاب ها که توسط مدرسین انجمن  فیتنس وتناسب اندام دانشگاه  دکتر عبدالمهدی نصیرزاده ،سعید روشن مهر ،مسعود روشنی وجمعی دیگری از مدرسین دانشگاه صورت پذیرفته است

 

 

photo_2016-07-12_20-00-40 photo_2016-07-12_20-00-52 photo_2016-07-12_20-01-03 photo_2016-07-12_20-01-14