• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

انجمن پزشکی ورزشی دانشگاه پیام نور

بنا به پیشنهاد مسول انجمن پزشکی ورزشی دانشگاه طی حکمی از سوی مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه سرکار خانم عاطفه نوروزی به عنوان مسول انجمن پزشکی ورزشی دانشگاه پیام نور استان تهران منصوب گردیدند نوروزی دبیر انجمن پزشکان ورزشی ودانشجوی تربیت بدنی دانشگاه می باشد اداره کل تربیت بدنی برای ایشان آرزوی موفقیت را می نماید

 

photo_2016-06-28_12-46-31