• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

اولین سمینار تخصصی استراتژی های تمرین وتغذیه

گزارش تصویری از اولین سمینار تخصصی استراتژی های تمرین وتغذیه در ورزشکاران با رویکرد تناسب اندام

 

WI1B6174 WI1B6381 WI1B6393 WI1B6526 WI1B6545 WI1B6576 WI1B6626 WI1B6715 WI1B6768 WI1B6774 WI1B6814 WI1B6821