• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

برگزاری دوره تخصصی خبرنگاری ورزشی

1468655196_gozareshgari