• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

تیم اعزامی بسکتبال به مسابقات قهرمانی دانشگاه های آسیا

با سلام تیم اعزامی بسکتبال به مسابقات قهرمانی دانشگاه های آسیا عصر امروز تهران را به مقصد هنگ کنگ ترک کرد

 

photo_2016-07-19_13-47-23