• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

درجذب منابع مالی به سوی ورزش ضعیف بوده ایم

دکترنصیرزاده :
درجذب منابع مالی به سوی ورزش ضعیف بوده ایم
مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور در کارگاه بازاریابی رسانه دراولین همایش آموزش تخصصی خبرنگار ورزشی گفت : با وجود اینکه همه برندها وتولید کنندگان مشتاق هستند تا تبلیغات خود را تحت لوای برنامه ها ومسابقات ورزشی انجام دهند اما متاسفانه مدیران ورزشی ما تا به امروز درشناسایی وجذب این منابع توفیق چندانی نداشته اند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور، دکترعبدالمهدی نصیرزاده که درجمع شرکت کنندگان دراولین دوره آموزشی خبرنگار ورزشی صحبت می کرد مهمترین منابع مالی در ورزش را حامیان مالی، حق پخش تلویزیونی، صدور مجوز وبلیط فروشی عنوان نمود وافزود : شکل اجرایی قانون حق پخش تلوزیونی درکشور ما چیزی متفاوت ازروند مرسوم بین المللی آن است.که جای بسی بحث وتامل دارد
عضو مجمع مربیان فدراسیون جهانی کشتی ، بازاریابی وررشی ورسانه را دو عامل بسیار مرتبط به هم دانست چرا که حامیان مالی به سمت ورزش روی می آورند که بدانند مسابقات از رسانه ها پوشش داده می شوند
دکترنصیرزاده با اشاره به تجربه موفق جذب حامیان مالی درفدراسیون بدنسازی ازمدیران ورزش کشورخواست با توجه به کمبود منابع مالی وسند اقتصاد مقاومتی به مقوله بازاریابی درسازمان های خود توجه واهتمام بیشتری بورزند.عضو هیات ریسه فدراسیون ورزش های دانشگاهی در ادامه خاطر نشان ساخت که بازاریابی ورزشی یک فرآیند است که بایستی این فرآیند یا به عبارتی فرهنگ بازاریابی ورزشی درسازمان های ورزش کشور مان نهادینه گردد عضو شورای تخصصی مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور افزود امروزه اکثر کشورهای پیشرو در ورزش توانسته در بازاریابی ورزشی به خوبی عمل کنند واز این طریق منافع مالی ذینفعان ورزش را فراهم آورند

www.nasirzade.com