• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دستور العمل پرداخت حق الزمه کادر فنی و اجرایی

دستور العمل پرداخت حق الزمه کادر فنی و اجرایی

1

2

3

4

5

6