• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

دستور ویژه رییس جمهوری و هیات دولت برای ورزشکاران؛

دستور ویژه رییس جمهوری و هیات دولت برای ورزشکاران؛

مجوز استخدام قهرمانان المپیک، آسیایی، جهانی، جام جهانی و فرزند قهرمانان پارالمپیک صادر شد