• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

ریاست انجمن کاراته دانشگاه پیام نور

انتصاب سرکار خانم صغری عباسلو به سمت ریاست انجمن کاراته دانشگاه پیام نور کشور عباسلو دارای چهار دوره قهرمانی دانشجویان پیام نور کشور می باشد ودر حال حاضر دانشجوی کاراشناسی ارشد تربیت بدنی می باشد اداره کل تربیت بدنی برای ایشان آرزوی سلامتی وتوفیق را دارد
 
5eeb5e42-2fe5-4742-9817-191f8a216641