• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

سفر وزیر ورزش وجوانان به شهرستان سیرجان

سفر وزیر ورزش وجوانان به شهرستان سیرجان وجلسه مجمع نمایندگان استان کرمان پورفسور زاهدی (ریس کمیسون آموزش مجلس)دکتر پورابراهیمی (ریس کمیسیون اقتصادی مجلس )شهباز حسن پور نماینده مردم سیرجان دکتر عبدالمهدی نصیرزاده مشاور ورزشی مجمع نمایندگان استان و محمودی نیا مدیر کل ورزش وجوانان استان کرمان

1db98d97-94d2-40e7-9df7-9285ed3b09f9