• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

شرایط عمومی متقاضیان تاسیس باشگاه ورزشی

شرایط عمومی متقاضیان تاسیس باشگاه ورزشی

 

دریافت فایل