• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

گزارش تصویری از سفر دکتر گودرزی وزیر به استان کرمان

9c6a45f0-c96f-4ad0-b8f6-202255a5fdfc 860e3336-340c-46df-b1dd-5519b486b5a3 550439ca-2311-4a49-b55d-5112a3e99fac 88163995-42e9-469a-b6af-e6acbdf0ca65 a95133eb-1a3d-4daa-b37a-77e5c85168d2 c45e4a08-ee7c-4a58-87d8-4ff75cf73806 db3aa1ce-cfa4-4dd9-90a8-a3c896af9656 e087faf2-0197-42c7-9478-dd74bdbea29a