• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

بازدید دکترنصیرزاده از اماکن وتجهیزات ورزشی آستان قدس رضوی

گزارش تصویری از بازدید دکترعبدالمهدی  نصیرزاده از اماکن وتجهیزات ورزشی آستان قدس رضوی

 

photo_2016-08-08_20-38-05 photo_2016-08-08_20-38-14 photo_2016-08-08_20-38-18 photo_2016-08-08_20-38-27 photo_2016-08-08_20-38-30 photo_2016-08-08_20-38-33 photo_2016-08-08_20-38-38