• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

تحصیل رایگان قهرمانان و مدال آوران المپیک

تحصیل رایگان قهرمانان و مدال آوران المپیک در دانشگاه پیام نور/کانال خبری – اطلاع رسانی امور مشترک انجمن های ورزشی دانشگاه پیام نور