• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

تحصیل رایگان قهرمانان و مدال آوران المپیک

تحصیل رایگان قهرمانان و مدال آوران المپیک در دانشگاه پیام نور/کانال خبری – اطلاع رسانی امور مشترک انجمن های ورزشی دانشگاه پیام نور