• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

تفاوتهای زنان و مردان در طراحی تمرین و بدنسازی

تفاوتهای زنان و مردان در طراحی تمرین و بدنسازی :

قلب مردان از زنان بزرگتر است.
در یک فعالیت مشابه ضربان قلب زنان بیشتر از مردان است.
میزان گلبول های قرمز زنان نسبت به مردان کمتر است و لذا ظرفیت حمل اکسیژن کمتری دارند.
قفسه سینه زنان کوچکتر است، لذا ظرفیت های ریوی کمتری دارند.
حجم خون کمتری در زنان نسبت به مردان وجود دارد.
آستانه لاکتات در زنان سریع تر اتفاق می افتد و لذا سریعتر اسیدوز می شوند.
لیپوژنز در زنان بیشتر از مردان اتفاق می افتد، و لذا در جذب چربی مستعدترند.
زنان بطور نسبی ذخایر کمتر کراتین فسفات را در عصلات خود تجربه می کنند.
متابولیسم پایه در زنان کمتر از مردان است، و لذا نوسانات تیروئید بسیار مهم اند.
زنان به طور مشهود به تارهای کند انقباض متکی اند.