• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

حضور تیم کشتی دانشگاه پیام نور

گزارش تصویری از حضور تیم کشتی دانشگاه پیام نور در لیگ جایزه بزرگ باشگاه های کشور وکسب مقام سوم

 

 

photo_2016-08-16_15-19-13 photo_2016-08-16_15-19-21 photo_2016-08-16_15-19-24 photo_2016-08-16_15-19-30 photo_2016-08-16_15-19-32 photo_2016-08-16_15-19-36 photo_2016-08-16_15-19-40 photo_2016-08-16_15-19-56 photo_2016-08-16_15-20-00 photo_2016-08-16_15-20-02 photo_2016-08-16_15-20-04 photo_2016-08-16_15-20-07 photo_2016-08-16_15-20-11 photo_2016-08-16_15-20-14