• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

دیدار دکتر عبدالمهدی نصیرزاده از جناب بکاییان

دیدار دکتر عبدالمهدی نصیرزاده مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور و جناب بکاییان ریاست محترم هیات بدنسازی وپرورش اندام استان خراسان رضوی از استاد سهراب سرابی

 

photo_2016-08-08_20-29-59