• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

محدودیت انتصاب کارکنان قراردادی به پستهای مدیریتی لغو شد.

خبر مهم
محدودیت انتصاب کارکنان قراردادی به پستهای مدیریتی لغو شد.
شورای عالی اداری در یکصد و هفتاد و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۷ بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، در اجرای مواد ۵۴ و ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و اقدامات برنامه عملیاتی اصلاح نظام اداری (موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۰۶/۹۵/۳۶۲ مورخ ۱۳۹۳/۱/۲۰ شورای عالی اداری) منبعث از نقشه راه اصلاح نظام اداری کشور «دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای» را اصلاح نمود.
این مصوبه که از سوی رئیس جمهور ابلاغ شده است «دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای» را اصلاح نموده است.
بر اساس ماده ۲ شرایط عمومی لازم برای انتخاب و انتصاب در سمت‌های مدیریتی که در گذشته فقط مشمول نیروهای رسمی و پیمانی بوده است نیروهای قراردادی دستگاه را نیز شامل می شود.
بنا بر این گزارش در ذیل ماده ۲ شرایط عمومی لازم برای انتخاب و انتصاب در سمت‌های مدیریتی (دارابودن رابطه استخدامی رسمی، پیمانی یا قرارداد کار معین (مشخص) در سقف تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری با دستگاه به تصویب شورای عالی اداری رسیده است.
گفتنی است در گذشته انتصاب نیروهای قراردادی به پست های مدیریتی دارای محدودیت بوده و بصورت ابلاغ سرپرستی انجام گرفته است ولی اکنون با توجه به اصلاح دستورالعمل مربوطه نیروهای قراردادی با نیروهای رسمی و پیمانی در شرایط استخدامی برای انتصاب تفاوتی ندارند.