• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

مراسم استقبال از تیم پیام نور

مراسم استقبال از تیم پیام نور

 

photo_2016-07-27_18-55-58 photo_2016-07-27_18-56-17 photo_2016-07-27_18-56-23 photo_2016-07-27_18-56-32 photo_2016-07-27_18-56-35 photo_2016-07-27_18-56-40 photo_2016-07-27_18-56-46