• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

نسخه نویسی ورزشی

اولین دوره سمینار نسخه نویسی ورزشی استان البرز

 

photo_2016-07-27_19-02-35