• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

نشست صمیمی دکترنصیرزاده و دکتر جلالیان

نشست صمیمی مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور دانشگاه دکترنصیرزاده و ریاست دانشگاه پیام نور استان البرز دکتر جلالیان

 

 

photo_2016-08-18_16-44-09 photo_2016-08-18_16-44-14 photo_2016-08-18_16-44-18 photo_2016-08-18_16-44-22 photo_2016-08-18_16-44-26 photo_2016-08-18_16-44-33