• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

انتصاب حیدرزاده به عنوان مسول آکادمی فوتبال

انتصاب حیدرزاده به عنوان مسول آکادمی فوتبال دانشگاه پیام نور
طی حکمی از سوی مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه مسعود حیدرزاده به عنوان مسول اکادمی فوتبال دانشگاه پیام نور منصوب گردند
حیدرزاده دانشجوی تربیت بدنی دانشگاه ودر کارنامه سوابق درخشان مربیگری فوتبال در سطوح پایه را دارد روابط عمومی دانشگاه پیام ضمن تبریک به ایشان برای ایشان آرزوی موفقیت در امور پیش رو رادارد