• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

تقدیر دکتر نصیرزاده از معاون امور بانوان وزارت ورزش وجوانان

تقدیر مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور از معاون امور بانوان وزارت  ورزش وجوانان

 

1010