• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

تو رفتی تا خلق یک حماسه کنی

تو رفتی تا خلق یک حماسه کنی، خلق همان حماسه ای که سالها بخاطرش کشور در امن و امان باشد . این بار حماسه ای دیگر در پیش بود و تو باید خاکریز ریودوژانیرو را فتح میکردی . آنرا فتح کردی و بهایش جانت بود. حقا که مدال طلا، نه ، مدال افتخار را تو کسب کردی. دیگر ایران ۶ طلا یا ۷ طلا ندارد ، بلکه تو نه تنها مدال افتخار ، بلکه همه مدالهای دوران ورزشی را کسب کردی .بهمن گلباز همیشه در یاد و ذهن ما و در جریده تاریخ ایران ثبت خواهد ماند.روحت شاد و یادت همیشه جاودان ای شهید ورزش ایرانبه . درگذشت بهمن گلباز را به تمام جامعه ورزش ایران و فدراسیون جانبازان و معلولان و همچنین کانون معلولان تسلیت عرض مینماییم .?????