• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

جلسه دفاعییه سرکار خانم لبیبی و علیشاهی

جلسه دفاعییه سرکار خانم لبیبی و علیشاهی در دانشگاه تهران جنوب باحضور دکتر سیاوشی دکتر حسینی ودکتر نصیرزاده

 

photo_2016-09-21_14-03-43