• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

جناب دکتر نصیر زاده.

جناب دکتر نصیر زاده.
ریاست محترم تربیت بدنی دانشگاه پیام نور
ضمن تشکر و قدردانی از حضور حضرتعالی در فرودگاه
این پیروزی که مدیون آموخته های حضرتعالی نیز میباشد.
به رهبر معظم و مردم شریف ورزش دوست و حضرتعالی تبریک و تهنیت عرض مینمایم
امیر بیات .
نایب رئیس فدراسیون بدنسازی جهان