• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

دستاوردهای تاریخی المپیک ٢٠١۶ ریو

دستاوردهای تاریخی المپیک ٢٠١۶ ریو

دبیرخانه شورای راهبردی وزارت ورزش و جوانان

 

photo_2016-09-03_07-34-25