• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

سرپرست انجمن ورزش پهلوانی وزورخانه ای

ایمان مرادیان سرپرست انجمن ورزش پهلوانی وزورخانه ای دانشگاه پیام نور کشور شد

طی حکمی از سوی دکتر عبدالمهدی نصیرزاده مدیر کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور کشور ، ایمان مرادیان به مدت دو سال سکاندار ورزش پهلوانی و زورخانه ای دانشگاه پیام نور کشور شد.

وی که از پیشکسوتان وچهره های صاحب نام ورزش پهلوانی، وقهرمان سابق کشتی کشور می باشد، پیش از این نیز علاوه بر مسئولیتهای متعدد ورزشی مسئولیت ورزش پهلوانی وزورخانه ای بسیج استان کرمان رانیز در کارنامه خود دارد

در قسمتی از حکم دکتر نصیرزاده نکاتی را جهت اجرامورد تأکید قرار دادند که به شرح ذیل میباشد:

تعامل بااداره کل تربیت بدنی ومراکزوواحدهای استانی،
حضورفعال در جلسات ومجامع ،
تدوین وبازنگری ضوابط وقوانین براساس مقررات ملی وبین المللی،
تنظیم تقویم سالانه،
ابلاغ شرح وظایف انجمن های استانها،
سیاستگزاری فنی -اجرائی ونظارت برفرایند مدیریت رویدادهای ورزشی ،
پیشنهاد ،معرفی وانتخاب عوامل فنی واجرائی ،
معرفی روسای استانها،
هماهنگی جهت حضور قهرمانان ومدیران در عرصه های داخلی وبین المللی،
برنامه ریزی وهماهنگی جهت تربیت نیروی انسانی مورد نیاز بابرگزاری دوره های مربیگری وداوری،
برگزاری گردهمائی سالانه روسای استانها،
تهیه وتنظیم صورتجلسات بانک اطلاعاتی آمار ،
وپیگیری مصوبات وارایه برنامه هاوبیلان ، از وظایف ابلاغی در حکم مرادیان به عنوان سرپرست جدید می باشد.

شایان ذکر است پیش از این سرهنگ نور الله هدایتی از چهره های صاحب نام ورزش پهلوانی وزورخانه ای کشور عهده دار این مسئولیت بوده است.