• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

سیستم تمرینات تمام بدن (فول بادی )

امیرتوسلی
سیستم تمرینات تمام بدن (فول بادی )
این سیستم یکی ازاولین سیستمهای تمرینی متداول دربین بدنسازان بوده ،دراین سیستم تمام عضلات اصلی بدن دریک جلسه تحت تمرین قرارمی گیرد،،
تعدادست کمتر ..
ورزشکاران دراین سیستم دردوران تطابق اناتومیکی استفاده می کنند .
وهمچنین توسط،ورزشکاران مبتدی وکسانی که هدفشان ازتمرینات کارباوزنه کسب سلامت می باشد مورداستفاده واقع می شود..
چهارفایده سیستم فول بادی
۱٫می توانید هرعضلات خودرا ۳الی۴باردرهفته تمرین دهید،
۲٫صرف انرژی بیشتر درهرتمرین
۳٫نتیجه تخلیه بیشتر،بازسازی بیشتراست .(ایجادمیکروتروماها ،وکاهش میزان مصرف پروتئین بافت عضلانی وذخایر گلیکوژن ،بدن راوادار به بازسازی سریع ذخایر می نماید )
۴٫تحریک بیشتر هورمون انابولیک
)تمرین تمرین باعضلات بیشتر وبزرگتر باعث افزایش سطح هورمون انابولیک پلاسما می گردد.یکی ازمعایب این سیستم خستگی عمومی پس ازتمرین طولانی است..
مایک منتزر مثال خوبی برای این تمرینات فول بادی است ..
نمونه ای ازسیستم تمرینات تمام بدن (فول بادی)
۱٫پرس سینه تخت ۳/۱۲تکرار…
۲٫پرس سرشانه هالتر۳/۱۲
۳٫اسکات ۳/۱۲
۴٫جلوبازو هالتر۳/۱۲
۵٫پشت بازوهالتر۳/۱۲
۶٫بارفیکس ۳/۱۲
۷٫فیله ۳/۱۵
۸٫شکم ۳/۲۰
۹٫ساعد ۳/۲۰
منبع..
اصول ومبانی مربیگری پرورش اندام
فصل چهارم .سیستم های تمرینی
تالیف دکتر عبدالمهدی نصیرزاده عضو هیات ریسه فدراسیون ورزش های دانشگاهی