• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

مصاحبه تلفنی دکتر نصیرزاده

مصاحبه تلفنی دکتر نصیرزاده مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور با برنامه زنده سیمای ورزش شبکه هامون استان سیستان و بلوچستان