• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

مصاحبه تلفنی دکتر نصیرزاده

مصاحبه تلفنی دکتر نصیرزاده مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور با برنامه زنده سیمای ورزش شبکه هامون استان سیستان و بلوچستان