• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

مواد آزمون دکترا درگرایشهای مختلف علوم ورزشی

مواد آزمون دکترا در گرایشهای مختلف علوم ورزشی

 

photo_2016-09-10_14-22-46