• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

کسب مقام قهرمانی تیم فوتبال دانشگاه پیام نور

کسب مقام قهرمانی تیم فوتبال دانشگاه پیام نور

قم در بیست وسومین دوره مسابقات فوتسال دانشگاه های پیام نورسراسر  کشور و مراسم اهدا جواز توسط مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه وجمعی از مسولین محلی –    زاهدان شهریور ۹۵

 

 

photo_2016-09-21_14-09-09