• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

کسب مقام قهرمانی تیم فوتبال دانشگاه پیام نور

کسب مقام قهرمانی تیم فوتبال دانشگاه پیام نور

قم در بیست وسومین دوره مسابقات فوتسال دانشگاه های پیام نورسراسر  کشور و مراسم اهدا جواز توسط مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه وجمعی از مسولین محلی –    زاهدان شهریور ۹۵

 

 

photo_2016-09-21_14-09-09