• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

اطمینان فدراسیونها به کمیته بین المللی المپیک

تاکید و اطمینان روسای فدراسیونها به کمیته بین المللی المپیک
مطابق منشور المپیک ، استقلال مدیریتی داریم و دولت از ما حمایت می کند
روسای فدراسیون های ورزشی خطاب به کمیته بین المللی المپیک : طی سه سال گذشته هیچ گونه مداخله ای در مجامع انتخاباتی و امور داخلی و مدیریتی فدراسیون ها از سوی دولت و وزارت ورزش و جوانان صورت نپذیرفته است