• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

افرادی دارای افزایش قوس پشتی قوز هستند

افرادی دارای افزایش قوس پشتی قوز هستند(کایفوز) و در باشگاه های ورزشی فعالیت می کنند حتما این حرکت را در برنامه تمرینی خود قرار دهند.

 

photo_2016-10-02_05-27-55