• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

بهترین زمان چربی سوزی

بهترین زمان چربی سوزی

اگر نمی‌توانید اول صبح تمرینات هوازی را انجام دهید
بهترین زمان دیگر برای این کار بلافاصله بعد از تمرینات بدنسازی است.

تمرینات بدنسازی فعالیت غیرهوازی است (کربوهیدرات سوز)
و درنتیجه گلیکوژن عضلات را تخلیه می‌کند.

به همین دلیل است که انجام تمرینات هوازی بعد از بدنسازی

دقیقاً‌‌ همان اثر تمرینات اول صبح را دارد.