• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

بیانیه روسای فدراسیون های ورزشی

بیانیه روسای فدراسیون های ورزشی در پاسخ به نامه کمیته بین المللی المپیک در پایان نشست وزارت ورزش

 

photo_2016-10-10_14-00-15