• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

تصور غلط درباره سوپرست ها

?تصور غلط درباره سوپرست ها?

تعریف سوپرست :
انجام دو حرکت پشت سر هم و بدون استراحت برای گروه های عضلانی موافق و مخالف را سوپر ست می نامند.
مثال : جلوپا ماشین + پشت پا ماشین خوابیده

✔️با وجود محبوبیت دیرباز این تکنیک همچنان درمورد
مزایای بیشتر آن در بهبود هایپرتروفی (افزایش حجم عضله) مطلبی درمتون یا فت نمیگردد.

کامپوندست ها
تعریف کامپوند ست :
انجام دو حرکت پشت سر هم و بدون استراحت برای گروه عضلانی موافق را کامپوند ست می نامند.
یعنی تاکید روی یک عضله می باشد (نه عضله موافق و بعد مخالف)
مثال : جلوبازو دمبل + جلوبازو هالتر

✔️استرس متابولیکی شدید ناشی از این تکنیک علاوه بر تحریک هایپرتروفی عضلانی، در صورت انتخاب گروه ههای عضلانی بزرگ همچون پاها می تواند باعث چربی سوزی نیز بشود.

? نتیجه میگیریم که ستهای کامپوند بسیار مناسب تر از سوپرست ها می باشند در حالی که سوپرست تاثیر خاصی روی افزایش حجم عضله ندارد.