• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

دوره آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

 

photo_2016-10-06_16-21-37