• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دوره دانش افزایی فوتبال

photo_2016-10-03_11-10-38