• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

طی حکمی از سوی ریاست دانشگاه پیام نور

طی حکمی از سوی ریاست دانشگاه پیام نور کشور عبدالمهدی نصیرزاده به عنوان مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه های پیام نور سراسر کشور منصوب گردید پیش از این نصیرزاده سرپرست اداره کل تربیت بدنی را برعهده داشت

 

photo_2016-10-16_10-39-37