• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

فهرست نشریات نامعتبر و جعلی خارجی

فهرست نشریات نامعتبر و جعلی خارجی

دانلود فهرست نشریات نامعتبر و جعلی خارجی