• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

نشست صمیمی مدیرکل تربیت بدنی

نشست صمیمی مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه دکتر عبدالمهدی نصیرزاده بااستادهومن افاضلی ومسعود حیدرزاده
در این نشست برهمکاری هرچه بیشتر دانشگاه پیام نور با موسسه ایفمارک تاکید شود ومقررگردید تفاهم نامه ای مشترک فی مابین اداره کل تربیت بدنی دانشگاه و موسسه ایفارک به امضا برسد