• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

انتصاب خضرالله رضایی

انتصاب خضرالله رضایی به عنوان سرپرست انجمن فیتنس وتناسب اندام دانشگاه های پیام نور استان مازندران
طی حکمی از سوی مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور کشور خضرالله رضایی به عنوان سرپرست انجمن فیتنس وتناسب اندام دانشگاه های پیام نور استان مازندران منصوب گردید
رضایی از قهرمانان ملی پرورش اندام وپیش مسول انجمن بدنسازی پرورش اندام دانشگاه های نوشهر را به عهده داشت
روابط عمومی اداره کل تربیت بدنی ضمن تبریک به ایشان موفقیت در امور پیشرو برای ایشان مسالت می نماید .