• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

بازدید مدیرکل تربیت بدنی از مرکز اهواز

گزارش تصویری از بازدید مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور از مرکز اهواز دانشگاه پیام نور استان خوزستان

 

photo_2016-11-13_07-31-22 photo_2016-11-13_07-31-33 photo_2016-11-13_07-31-39 photo_2016-11-13_07-31-43 photo_2016-11-13_07-31-47 photo_2016-11-13_07-31-52 photo_2016-11-13_07-31-58 photo_2016-11-13_07-32-01 photo_2016-11-13_07-32-05 photo_2016-11-13_07-32-09 photo_2016-11-13_07-32-19 photo_2016-11-13_07-32-22 photo_2016-11-13_07-32-26