• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

جلسه دکتر آشتیانی و دکتر نصیرزاده

جلسه دکتر آشتیانی و دکتر نصیرزاده

photo_2016-11-01_12-09-51