• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

متن کامل برنامه های مسعود سلطانی فر

متن کامل برنامه های مسعود سلطانی فر در حوزه ورزش و جوانان منتشر شد

 

Download