• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

مرحله سوم گزارش تصویری

مرحله سوم گزارش تصویری از مسابقات لیگ بسکتبال دانشجویان جهانی

photo_2016-10-23_04-54-28 photo_2016-10-23_05-03-09 photo_2016-10-23_05-04-10 photo_2016-10-23_05-04-16 photo_2016-10-23_05-04-20 photo_2016-10-23_05-04-32 photo_2016-10-23_05-04-38 photo_2016-10-23_05-04-45 photo_2016-10-23_05-04-49 photo_2016-10-23_05-04-53 photo_2016-10-23_05-04-56 photo_2016-10-23_05-05-01 photo_2016-10-23_05-05-05